Normirani odhodki za podjetnike v letu 2015

Že tako ugodni davčni obravnavi podjetnikov (glejte naše starejše prispevke), ki priglasijo normirane stroške, je zakonodajalec (podrobnosti v ZDoh-2N) dodal še dodatni ugodnosti:  

1. Odstotek normiranih stroškov je dvignil na 80% (do konca leta 2014 velja starih 70%);

2. Tistim, ki so zavarovani vsaj za pet mesecev za polni delovni čas* (ali imajo za tako obdobje zavarovano eno osebo, če sami niso obvezno zavarovani v okviru dejavnosti), je dvignil znesek dovoljenih prihodkov na 100.000 EUR (do konca leta 2014 imajo tudi ti limit 50.000 EUR).  

 

Tako bomo imeli od 1.1.2015 naprej tri skupine podjetnikov:  

1. Tiste, ki ne zaposlujejo nikogar (so torej t.i. “popoldanci”) in za katere velja limit letnega prometa v višini 50.000 EUR. Ti bodo uživali 80% normirane stroške.

2. Tiste, ki so zavarovani sami ali zaposlujejo enega delavca in za katere bo veljal letni limit prometa v višini 100.000 EUR.

3.  Tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za priglasitev normiranih stroškov, ker njihovi letni prihodki presegajo bodisi 50.000 EUR (če ne izpolnjujejo pogoja za zavarovanje ene osebe) bodisi 100.000 EUR (če zaposlitveni pogoj izpolnjujejo).  

 

Potihoma pričakujemo, da se bo pojavilo nezanemarljivo število podjetnikov v drugi skupini, tisti iz tretje skupine, katerih prihodki so blizu enemu od limitov, pa se bodo utemeljeno vprašali, ali se morda ne splača delati malo manj.  

 

Na tem mestu smo že izračunali davčno obremenitev normiranca v letu 2014. Efektivna stopnja obdavčitve je znašala 15,94%. Poglejmo, kako se bo izračun zaradi radodarnejših normiranih stroškov spremenil v letu 2015:  

 

Tabela 1: Davčna obremenitev podjetnika v letu 2015 – promet do 50.000 EUR

Davčna   obremenitev 2015 Formula Letno Mesečno
Prihodki 1 50.000 4.167
Normirani odhodki 80% 2 = 1 * 0,8 40.000 3.333
Dohodek 3 = 1 – 2 10.000 833
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2 2.000 167
Prispevki za socialno varnost 5 = 414,29 EUR * 12 4.971 414
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5 6.971 581
Neto dohodek po obdavčitvi 7 = 1 – 6 43.029 3.586
Efektivna stopnja obdavčitve 8 = 7 / 1 * 100 13,94 13,94

 

Efektivna stopnja obdavčitve se bo znižala na 13,94%. Seveda to velja le v zgornjem šolskem primeru, praktični primeri so lahko bolj zapleteni. Ne moremo mimo ugotovitve, ki se ponuja sama po sebi: mesečno plačilo dajatev v višini 581 EUR na prihodke v višini 4.167 EUR je zelo ugodna davčna obremenitev. V izračun pa nismo vključili dejanskih stroškov, ki lahko davčno obremenitev naredijo precej manj prijetno.  

Poglejmo še teoretični primer podjetnika, ki zaposluje enega delavca, realizira 100.000 EUR prihodkov letno in bo v letu 2015 priglasil normirane stroške:  

Tabela 2: Davčna obremenitev podjetnika v letu 2015 – promet do 100.000 EUR, 1 zaposlen delavec

Davčna   obremenitev 2015 Formula Letno Mesečno
Prihodki 1 100.000 8.333
Normirani odhodki 80% 2 = 1 * 0,8 80.000 6.667
Dohodek 3 = 1 – 2 20.000 1.667
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2 4.000 333
Prispevki za socialno varnost 5 = 802 EUR * 12 9.624 802
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5 13.624 1.135
Plača delavca 7 24.000 2.000
Neto dohodek po obdavčitvi 8 = 1 – 6 – 7 62.376 5.198
Efektivna stopnja obdavčitve 9 = 6 / (6+8) * 100 18 18

Obremenitev tega podjetnika z davščinami znaša še vedno zelo ugodnih 18%, seveda ob predpostavki, da nima nobenih stroškov, kar pa najbrž ni realna predpostavka, zato smo v nadaljevanju dodali še 24.000 EUR dejanskih stroškov letno:  

Tabela 3: Davčna obremenitev podjetnika v letu 2015 – promet do 100.000 EUR, 1 zaposlen delavec, 24.000 EUR dejanskih stroškov letno

Davčna   obremenitev 2015 Formula Letno Mesečno
Prihodki 1 100.000 8.333
Normirani odhodki 80% 2 = 1 * 0,8 80.000 6.667
Dohodek 3 = 1 – 2 20.000 1.667
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2 4.000 333
Prispevki za socialno varnost 5 = 802 EUR * 12 9.624 802
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5 13.624 1.135
Plača delavca 7 24.000 2.000
Dejanski stroški 8 24.000 2.000
Neto dohodek po obdavčitvi 9 = 1 – 6 – 7 – 8 38.376 3.198
Efektivna stopnja obdavčitve 10 = 9 / (7+9) * 100 26 26

Podjetnik iz tabele 3 zgoraj realizira prihodke v višini 8.333 EUR mesečno. Za delo enega delavca odšteje 2.000 EUR, za vse ostale stroške pa še 2.000 EUR. Tako mu mesečno ostane 3.198 EUR, pri čemer je prej cesarju plačal 1.135 EUR. Njegova efektivna obdavčitev je 26%, kar je še vedno precej ugodno. V izračunu smo upoštevali, da podjetnik plačuje prispevke v višini 802 EUR mesečno. Te smo izračunali tako, da smo predvideli, da je (bo) imel podjetnik v letu 2014 za 30.000 EUR dobička.

V letu 2015 pa bo podjetnik svoj davčni status nekoliko izboljšal: zaradi nižjega obdavčljivega dobička (20.000 EUR namesto 30.000 EUR) se bodo nekoliko znižali njegovi prispevki za socialno varnost. Poglejmo izračun:  

Tabela 4: Davčna obremenitev podjetnika v letu 2016 – promet do 100.000 EUR, 1 zaposlen delavec, 24.000 EUR dejanskih stroškov letno, nižji socialni prispevki

Davčna   obremenitev 2016 Formula Letno Mesečno
Prihodki 1 100.000 8.333
Normirani odhodki 80% 2 = 1 * 0,8 80.000 6.667
Dohodek 3 = 1 – 2 20.000 1.667
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2 4.000 333
Prispevki za socialno varnost 5 = 707 EUR * 12 8.484 707
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5 12.484 1.040
Plača delavca 7 24.000 2.000
Dejanski stroški 8 24.000 2.000
Neto dohodek po obdavčitvi 9 = 1 – 6 – 7 – 8 39.516 3.293
Efektivna stopnja obdavčitve 10 = 9 / (7+9) * 100 24 24

 

Iz tabele 4 je razvidno, da se je efektivna stopnja obdavčitve znižala na 24%.  

Čeprav je zakonodaja za normirance preprosta (kar vsi pričakujemo in si želimo), dodatne variacije prinašajo kopico možnosti pri obdavčitvi podjetnika. Morda boste lahko s pomočjo naših svetovalnih storitev sprejeli odločitev, ki vam bo prinesla znatne prihranke. Pokličite nas na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si. Najcenejša svetovalna storitev vam je na voljo že za 50 EUR + DDV.  

* Prvotno smo napisali, da obvezno zavarovan podjetnik ne šteje kot “zavarovana oseba”, saj ZDoh-2N pravi, da “je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.” Namen zakonodajalca je bil, da tudi podjetnik sam šteje kot zavarovana oseba, kar je razvidno iz prve obravnave predloga zakona (stran 10 zgoraj). Pri tem je predlog zakona v prvi obravnavi navajal, da je pogoj, da podjetnik “zaposluje enega delavca”, kar je v nasprotju z namenom predloga zakona. V drugi obravnavi pa je “delavec” nadomeščen z zavarovano osebo. Kakorkoli, predvidevamo, da bo tudi Durs do 1.1.2015 zavzela stališče** do izraza “… pri zavezancu… zavarovana vsaj ena oseba…”.  

** Furs je pojasnilo res pripravila 12.8.2014. Za zavarovano osebo šteje tudi podjetnik sam.

Dodaj odgovor