Zakonodaja o izvršnici je sprejeta

Državni zbor je sprejel nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki vsebuje tudi poglavje o izvršnici, o kateri smo že na kratko pisali.

 

Sprejete določbe so v dobršni meri drugačne kot v predlogu. Poglejmo nekaj razlik:

  • upnik izvršnico predloži eni banki (ponudnici plačilnih storitev), ta pa v primeru, če denarja na dolžnikovem računu ni, kopijo izvršnice pošlje še drugim bankam, pri katerih ima dolžnik odprt račun;
  • registra Ajpes o izvršnicah ne bo;
  • izvršnice ni mogoče izdati v elektronski obliki;
  • poplačilo upnika v več delih je možno.

 

Izvršnica vsebuje (31. člen ZPreZP-1):

“1. navedbo, da gre za izvršnico,

2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,

3. davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,

4. v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,

5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,

6. kraj in datum izdaje izvršnice,

7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in

8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

(2) Velja neizpodbitna domneva, da izvršnica vsebuje:

1. nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z izvršnico, in

2. nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu s prejšnjo točko.

(3) Izvršnica lahko vsebuje navedbo enega ali več dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev.”

 

Če izvršnica nima vseh elementov, nima pravnega učinka. Overjen podpis dolžnika bo povzročal dodatne stroške in porabo časa izdajateljem izvršnic.

 

Zakon je pričel veljati danes, večina določb o izvršnici pa se bo uporabljala po poteku treh mesecev, torej od 29.10.2012 naprej. Ajpes bo v enem mesecu izdala akte, potrebne za izvajanje zakona. Takrat bomo napisali še kaj več, tudi zato, ker bomo pričeli izvršnico operativno uporabljati.

Dodaj odgovor