Normirani stroški pri zasebnikih

Zasebniki, ki dosegajo dohodke iz dejavosti, lahko že po veljavni ureditvi v ZDoh-2 izberejo sistem normiranih odhodkov. To lahko storijo, če njihovi prihodki ne presegajo 42.000 EUR letno, ne zaposlujejo delavcev in ne obstajajo drugi predpisi, po katerih bi morali voditi poslovne knjige (48. člen ZDoh-2). Normirani odhodki pri tem znašajo 25% prihodkov, pri posebej določenih dejavnostih pa 70%.

 

Analiza Ministrstva za finance kaže, da bi kar okoli 50% vseh zasebnikov (teh je 95.000) lahko uporabljalo obstoječo ureditev, uporablja pa jo le 8,7% vseh zasebnikov, v letu 2010 je bilo teh 8.276. Eden od razlogov za tako nizko “udeležbo” v sistemu je verjetno prenizek odstotek normiranih stroškov.

 

Ministrstvo za finance je pripravilo korenito spremembo obstoječe ureditve, ki bo uglašena s spremembami pri družbah. Poglavitne novosti bodo:

– normirane odhodke bodo lahko priglasili zasebniki, katerih prihodki ne presegajo 50.000 EUR,

– če bo prag prihodkov presežen, bo moral zasebnik izračunati davčno osnovo z ugotavljanjem dejanskih odhodkov,

– normirani odhodki bodo znašali 60% prihodkov,

– ugotavljanje prihodkov po načelu plačane realizacije bo ukinjeno,

– kupci zasebnikov “pavšalistov” ne bodo več dolžni plačevati davčnih odtegljajev,

– davek bo fiksen, davčna stopnja pa 20% (cedularna),

– “specialne” ugodnosti za nekatere dejavnosti, ki imajo zdaj 70% normirane odhodke, bodo ukinjene.

 

Kot beremo, so predlagane spremembe zares temeljite in, v nasprotju s spremembami pri družbah, ne prinašajo le ugodnosti. Pričakujemo, da bodo spremembe uveljavljene 1.1.2013, zelo verjetno pa do tedaj popravljene. Kar 60.000 zasebnikov naj bi izpolnjevalo pogoje za izračunavanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Od teh pa bi imelo v letu 2010 koristi od vstopa v “pavšalni sistem” 5.200 zasebnikov. Kot korist razumemo nižji znesek plačila dohodnine.

 

Zasebnikom, ki preučujejo možnost, da bi postali “pavšalisti”, svetujemo, naj se odločijo na podlagi:

– višine dejanskih stroškov (če so ti nižji od 60% prihodkov, je to argument “za” vključitev v pavšalni sistem),

– zavezanosti za DDV (izstop iz sistema DDV lahko prinese pomembne dodatne izdatke / stroške, pa tudi ugodnosti),

– morebitne spremembe v višini prispevkov za socialno varnost.

 

Predlagane spremembe so večplastne in komleksno vplivajo na davčna bremena zasebnikov. Dodatno jih bomo opisali, ko bodo sprejete.

Dodaj odgovor