Povračilo stroškov prevoza na delo od 1.9.2021 naprej

Ureditev povračila stroškov za prevoz na delo je bila do 31.8.2021 v večini primerov naslednja:

  • delavec prejme povračilo v višini cene vozovnice v javnem prevozu;
  • če javnega prevoza ni, vožnja traja predolgo ali iz drugega utemeljenega razloga, delavec prejema 18 centov na kilometer.

 

Vlada RS je spremenila Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (čistopis), zadnja sprememba je objavljena tukaj. Furs je že pripravila obširna pojasnila (točka 1.3).

 

Novi 3. člen Uredbe se glasi:

 

“3. člen

(prevoz na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

(2) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.

(3) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(4) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

(5) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.”

 

Spremenjena Uredba za gospodarstvo velja od 1.9.2021 naprej, torej bo povračilo za prevoz po novem treba obračunati pri plači za september 2021.

 

Po novi ureditvi od 1.9.2021 povračilo stroška prevoza na delo ni obdavčeno:

  • do višine 18 centov za vsak dopolnjeni kilometer med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela ali
  • do zneska 140 EUR, če je povračilo iz prejšnje točke nižje od 140 EUR.

 

Nova Uredba šteje kot predpis, na podlagi katerega se določa višina povračila le, če se nanjo sklicujejo kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi. Sicer pa delavcem pripada povračilo v višini, dogovorjeni v zakonu, kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi. Če je dogovorjeno povračilo višje od zneska po Uredbi, je razlika obdavčena.

 

Delodajalci lahko ravnajo takole:

a) ohranijo obstoječe zneske povračil:

  • če ti ne dosegajo 140 EUR na delavca, niso obdavčeni;
  • če ti ne dosegajo 18 centov na dopolnjeni kilometer, prav tako niso obdavčeni.

b) določijo nove zneske povračil:

  • do 18 centov na dopolnjeni kilometer;
  • če je tako izračunani znesek nižji od 140 EUR, določijo druga merila za določanje povračila, pri čemer to ne sme presegati 140 EUR. Povračilo je v tem primeru lahko tudi fiksno, ne glede na število dni prisotnosti. Furs pojasnjuje, da je povračilo lahko fiksno, če je delavec na delu prisoten vsaj en dan in če je razdalja vsaj en kilometer. 

c) upoštevajo zanje veljavno kolektivno pogodbo. V tem primeru lahko povračilo določijo v višini, ki je za delavce ugodnejša od določb kolektivne pogodbe. 

d) upoštevajo pogodbe o zaposlitvi, če je v teh določena višina povračila. V tem primeru nimajo izbire, razen spremembe pogodb.

 

Določanje povračila po novi Uredbi ima vsaj tri prednosti:

a) preračunavanje po delovnih dnevih za znesek do 140 EUR ni več potrebno,

b) delodajalec in delavec se lahko dogovorita za poljuben znesek do višine 140 EUR,

c)  zbiranje podatkov o cenah mesečnih vozovnic v javnem prometu ni več potrebno. 

 

Za dodatne informacije vam lahko pomagamo v okviru naših svetovalnih storitev. Za naše pogodbene stranke so dodatne informacije brezplačne.

 

Primer 1

Delodajalec iz Ljubljane zaposluje dva delavca, oba sta iz Ljubljane, oba prejemata po 37 EUR povračila za prevoz na delo mesečno. Tako je dogovorjeno v pogodbah o zaposlitvi. 

Bivališče prvega delavca je do mesta opravljanja dela oddaljeno 5 km, drugega delavca pa 10 km.

Je treba na podlagi spremenjene Uredbe znesek povračila spremeniti?

 

Ne, povračilo je določeno v pogodbi, sprememba ni potrebna, lahko pa jo stranke dosežejo z aneksom k pogodbi. Povračilo pri obeh delavcih ne dosega 140 EUR mesečno, tako da je še naprej neobdavčeno. 

 

Primer 2

Delodajalec vsem delavcem plačuje povračilo stroškov za prevoz na delo v višini cene mesečne vozovnice v javnem potniškem prometu. Tako je v praksi tudi običajno. Višina povračila v pogodbah o zaposlitvi ni zapisana, delodajalca tudi ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. 

Delodajalec želi s prakso zbiranja podatkov o cenah javnega prevoza prenehati, vsem delavcem želi plačevati po 100 EUR povračila za prevoz na delo mesečno.

Lahko ravna tako?

 

Ja, lahko. Delodajalcu predlagamo, da nov način obračunavanja sprejme v internem predpisu, s katerim naj seznani delavce. 

V dveh primerih delavcem neobdavčenega povračila ne bo smel izplačati:

  • če je bivališče delavca od mesta opravljanja dela oddaljeno manj kot en kilometer in
  • takrat, kadar delavec cel mesec ni prisoten na delu.

 

Dodaj odgovor