Strožja omejitev gotovinskih prejemkov

Z uveljavitvijo ZPPDFT-C (1.4.2014) je meja za plačevanje z gotovino znižana na 5.000 EUR (prej 15.000 EUR).

Gre za znesek, do katerega lahko slovenska podjetja sprejmejo gotovinsko plačilo od fizičnih oseb. Podrobnosti so zapisane v 37. členu ZPPDFT-NPB4:

“(omejitev gotovinskega poslovanja)

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se štejejo tudi pravne in fizične osebe, ki organizirajo ali izvajajo dražbe, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh ter druge pravne in fizične osebe, ki pri prodaji blaga sprejemajo plačila v gotovini. Med osebe, ki opravljajo storitve, se štejejo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost davčnega svetovanja, posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, računovodskih storitev, fiduciarnih storitev, pravnega zastopanja ter druge pravne in fizične osebe, ki pri opravljanju storitev sprejemajo plačila v gotovini.

(2) Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil iz prejšnjega odstavka velja tudi, če se plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5 000 eurov.

(3) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev plačilo iz prvega in drugega odstavka tega člena od stranke ali nekoga tretjega sprejmejo na svoj plačilni račun, če ni z drugim zakonom določeno drugače.”

Kot je razvidno iz 2. odstavka zgornjega besedila, je prepovedano tudi t.i. “veriženje”, s katerim se včasih iznajdljivi prejemniki gotovine skušajo izogniti omejitvam tako, da prikazujejo več posamičnih plačil od enega kupca.

Gotovinska plačila med pravnimi osebami in zasebniki so še vedno omejena na 420 EUR.

Dodaj odgovor