Prispevki podjetnika z normiranimi odhodki

Do konca marca letos se bo verjetno večje število podjetnikov odločilo za priglasitev obdavčitve z normiranimi odhodki. V zvezi s tem je koristno vedeti, kako obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov vpliva na višino prispevkov za socialno varnost podjetnika.

 

Odgovor je preprost: vpliva ni.

 

2. odstavek 145. člena ZPIZ-2 določa:

“2) Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %.”

 

Na podlagi te določbe si torej podjetniki lahko izračunajo svojo zavarovalno osnovo in se uvrstijo v ustrezni razred.

 

6. odstavek 145. člena ZPIZ-2 pa dodatno določa:

“(6) Zavarovalna osnova po tem členu se določi na podlagi podatkov – iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz odločbe o odmeri dohodnine, ali obračuna davčnega odtegljaja, ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – za preteklo leto z upoštevanjem podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani Republike Slovenije, ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova. Za obračun akontacije dohodnine oziroma obračun dohodnine po tem odstavku se šteje obračun, ki je bil oziroma bi moral biti vložen do roka, določenega z zakonom, ki ureja davčni postopek, pri čemer se zavarovalna osnova na novo določi najpozneje za mesec april.”

 

Tudi podjetniki, ki bodo priglasili obdavčitev z normiranimi odhodki, bodo morali obračunati akontacijo davka od dohodka iz dejavnosti na letni ravni. Tako za njih ni nobenih posebnosti, le ugotavljanje dohodka (davčne osnove) je zaradi normiranih odhodkov drugačno, bolj enostavno.

 

Celotni 145. člen ZPIZ-2, na katerega se sklicujemo, prične veljati 1.1.2014, torej na določanje zavarovalnih osnov za leto 2013 ne vpliva. Izjema je štirinajski odstavek 145. člena ZPIZ-2, ki prične veljati 1.6.2013 in se glasi:

“14) Zavarovanci iz 15. člena tega zakona so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena. “

 

Tudi po uveljavitvi 145. člena ZPIZ-2 z letom 2014 pa ZPIZ-2 določa prehodno obdobje za določanje zavarovalnih osnov za podjetnike, ki bodo praviloma višje kot do zdaj (2. odstavek 410. člena ZPIZ-2):

“(2) Ne glede na določbi četrtega in devetega odstavka 145. člena tega zakona za zavarovance iz 15. in 17. člena tega zakona v prehodnem obdobju dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja osnova za plačilo prispevkov v letu 2014 znaša 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, nato pa se vsako leto, dokler ne doseže zneska 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, znesek zvišuje za dve odstotni točki tako, da v letu 2015 znaša 54 %, v letu 2016 znaša 56 %, v letu 2017 pa znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. “

 

Na podlagi zgoraj zapisanega lahko ugotovimo, da pri določanju zavarovalnih osnov pri podjetnikih, ki bodo dohodek ugotavljali z normiranimi odhodki, ni posebnosti. Zanje veljajo enaki predpisi kot za vse ostale podjetnike, ki bodo dohodek ugotavljali na podlagi dejanskih odhodkov. Res je, da bo določanje zavarovalnih osnov v letu 2014 drugačno, vendar enako za vse podjetnike, ne glede na to, ali bodo priglasili obdavčitev z normiranimi odhodki ali ne.

Dodaj odgovor