Strožja omejitev gotovinskih plačil

Pred dnevi so bile objavljene spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Spremembe prinašajo med drugim tudi novost, ki vpliva na gotovinsko pravnih oseb in oseb, ki opravljajo dejavnost:

plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve pravnim osebam in osebam, ki opravljajo dejavnost, se lahko plačujejo v gotovini le do višine 50 EUR. Pred spremembo so bila gotovinska plačila pravnim osebam in osebam, ki opravljajo dejavnost, dovoljena do višine 420 EUR.

 

Ne glede na omejitve izplačevalec ni dolžan plačati na transakcijski račun fizične osebe (Pravilnik): 

“1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke 2. odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2);

2. dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. členom ZDoh-2 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino;

3. dividend in obresti, ki ne presegajo 125 50 eurov;

4. dividend, obresti in drugih plači v zvezi s premoženjem, za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja;

5. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov;

6. prejemkov iz 2., 4. in 5. točke 107. člena ZDoh-2;

7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 125 50 eurov;

8. sredstev, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi;

9. sredstev, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada;

10. drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove dohodku za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti.”

 

Zgornje je veljajo že pred spremembo, razen:

– 1. točke, v kateri so dohodki omejeni le na 8. točko 2. odstavka 37. člena ZDoh-2 (prej cel 37. člen ZDoh-2);

– 3. točke, v kateri je znesek znižan na 50 EUR (prej 125 EUR);

– 7. točke, v kateri je znesek prav tako znižan na 50 EUR, črtani pa so prejemki od industrijskih in drugih odpadkov.

 

Spremembo, ki bo pričela veljati 27.12.2011, velja upoštevati. Za neubogljive davkoplačevalce je fiskus v 397. členu Zakona o davčnem postopku predvidel drakonske sankcije:

(1) Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če:

14. v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune prejemnikov (prvi odstavek 36. člena);

… “

Dodaj odgovor