Zmanjšanje davčne osnove in naknadni popravek obračunanega DDV

Med zadnjimi spremembami Zakona o DDV sta tudi dve zelo pomembni za vsakdanjo prakso:

1. Če želite zmanjšati obračunani DDV zato, ker ste ga izkazali na izdanem dobropisu, zato ne potrebujete več potrditve prejemnika dobropisa, da je popravil svoj vstopni DDV

Kadar se davčna osnova za DDV zniža zaradi preklica naročila, vračila ali znižanja cene po opravljeni dobavi, lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka. Zmanjšanje davčne osnove se izvede takoj. Potrjevanje izdanih dobropisov s strani kupcev in s tem povezano administriranje torej odpade!

Zakon ne določa posebne vsebine pisnega obvestila, zato menim, da je izdani dobropis dovolj. Če pa želite na izdani dobropis vseeno zapisati klavzulo, je ta lahko naslednja:

“Obveščamo vas, da smo skladno z 2. odstavkom 39. člena ZDDV-1 zmanjšali znesek obračunanega DDV, izkazan na tem dobropisu.” 

2. Zmanjšate lahko obračunani znesek DDV od neplačanih terjatev, ki so bile prijavljene in priznane v postopku stečaja ali prisilne poravnave

Do uveljavitve te določbe je bilo mogoče ustrezen znesek DDV zmanjšati šele na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave. Zdaj lahko zmanjšanje izvedete takoj, ko je neplačana terjatev priznana.

Če je terjatev naknadno plačana, je potrebno od tistega dela terjatve, od katerega je bil prvotno zmanjšan DDV, DDV spet obračunati.

Ta novost velja za terjatve v postopkih, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1.1.2011.

4 thoughts on “Zmanjšanje davčne osnove in naknadni popravek obračunanega DDV

 1. Hvala, smo imeli to v mislih, vendar nas je nekoliko zavedla sodba:
  http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/2012032113043815/

  kjer smo brali tisti del:
  Davčni organ se sklicuje na 3. odstavek 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljevanju ZDDV-1), po katerem lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oz. ni bil poplačan v celoti.

  Ni preklica naročila, vračila ali znižanja cene po dobavi. Zato dilema.

  1. Bistvo sodbe je po mojem v tem, da upnik v času, ko je zahteval znižanje izstopnega DDV, ni bil več identificiran za DDV. Tako tudi ni mogel uporabiti 2. odstavka 39. člena ZDDV-1 (kar pa takrat sploh ni bilo možno, saj so bili to še časi, ko so kupci dobropise potrjevali). Še vedno menim, da lahko na podlagi mediacija, ki vam ceno dejansko zniža, dolžniku izdate dobropis oz. ga obvestite, da ste znižali izstopni DDV. Svoj vstopni DDV bo moral tako znižati tudi naročnik. Čeprav za razmišljanje o možnih rešitvah to ni pomembno, pa vendarle: tudi fiskus ne bo na izgubi. Če vaša mediacija še poteka, bi bilo z vidika dodatne “davčne varnosti” smiselno v mediacijski sporazum vključiti tudi določbo o tem, da boste kupcu izdali dobropis in da bosta oba ravnala po 2. odstavku 39. člena ZDDV-1.

 2. Kako pa lahko ravna upnik, ko z dolžnikom sklene mediacijo (na sodišču) in se dogovorita za delno poplačilo.
  Ali upnik izda doborpis za neplačani del, ali naredi odpis terjatve? Kako je s popravkom obračunanega DDV?
  Glede na to, da ni prisilne poravnave in ni stečajnega postopka, upnik ne bo nikoli dobil pravnomočnega sklepa.
  Hvala za odgovor in pozdrav, BK

Dodaj odgovor