Javna objava prostega delovnega mesta

Že od leta 2013 delodajalcem iz zasebnega sektorja ni treba več javno objaviti prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje. Za delodajalce iz javnega sektorja in družbe v večinski lasti države pa 7. člen ZUTD še vedno določa obveznost javne objave pri Zavodu za zaposlovanje. 

 

Prosto delovno mesto morajo delodajalci zasebnega sektorja vseeno objaviti, pri tem lahko izbirajo med različnimi možnostmi objave, in sicer (25. člen ZDR-1):

  • pri zavodu za zaposlovanje ali
  • v sredstvih javnega obveščanja ali
  • na spletnih straneh ali
  • v javno dostopnih prostorih delodajalca.

 

Javna objava za vse delodajalce v številnih primerih ni potrebna (26. člen ZDR-1):

“(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:
– sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
– obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
– zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
– zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
– zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
– zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
– zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
– zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
– zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
– poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena tega zakona,
– druge primere, določene z zakonom.
(2) Družinski člani po tem zakonu so:
– zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
– otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
– starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
– bratje in sestre.”

 

Javna objava mora vsebovati:

  • pogoje za opravljanje dela;
  • rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

 

Za delodajalca, ki prostega delovnega mesta javno ne objavi, je predpisana globa od 750 EUR do 2.000 EUR, za odgovorno osebo pa še dodatno od 100 EUR do 800 EUR.

 

Delodajalcem priporočamo, da na javno objavo ne pozabijo in da skrbno shranijo dokazila o izvedeni javni objavi. 

 

Za več informacij nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

Dodaj odgovor