Normiranci & povezane osebe

Podjetniki, katerih povprečje prihodkov v zadnjih dveh letih preseže 150.000 EUR letno, ne morejo biti več obdavčeni po dejanskih prihodkih in normiranih stroških, pač pa po dejanskih prihodkih in dejanskih stroških.

Primer:

Družba A d.o.o. se ukvarja z gostinstvom. V letu 2016 je imela za 80.000 EUR prihodkov, v letu 2017 pa za 140.000 EUR prihodkov. Njeni povprečni prihodki so torej 110.000 EUR letno, zato lahko tudi v letu 2018 ohrani obdavčitev po normiranih stroških.

Zadnje spremembe Zakona o dohodnini prinašajo pomembno novost (9. odstavek 48. člena ZDoh-2): med prihodke zadnjih dveh let štejejo tudi prihodki povezanih oseb, razen če zavezanec dokaže, da razlog za obstoj povezane osebe ni ohranitev ugodnosti obdavčitve po normiranih stroških.

Primer:

Družba B d.o.o., ki se prav tako ukvarja z gostinstvom, je v lasti žene lastnika družbe A d.o.o. Družba B d.o.o. je imela 70.000 EUR prihodkov v letu 2016 in 80.000 EUR prihodkov v letu 2017.

Družbi A d.o.o. in B d.o.o. sta imeli v letu 2016 skupaj 150.000 EUR prihodkov, v letu 2017 pa skupaj 190.000 EUR prihodkov. Povprečni prihodki obeh let so tako presegli 150.000 EUR, posledično v letu 2018 niti družba A d.o.o. niti družba B d.o.o. ne izpolnjujeta več pogojev za obdavčitev z normiranimi odhodki.

Zakon o dohodnini v 16. členu navaja, kdo so povezane osebe:

“(3) Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Za družinskega člana se šteje tudi partner oziroma partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: partner v istospolni skupnosti). Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to določeno osebo. “

Na podlagi zgornjega lahko sklepamo, da sta družbi A d.o.o. in B d.o.o. iz primerov zgoraj povezani osebi.

Furs je v svoji publikaciji  (stran 8) naštela možne okoliščine, ki lahko kažejo na to poslovanje z namenom izkoristiti ugodnosti obdavčitve z normiranimi stroški:

“1) opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami (primeroma: zavezanec je del poslovanja (del strank) prenesel na povezano osebo),

2) odvisnost zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov od povezanega naročnika oziroma kupca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, ki se primeroma kaže tako, da zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov pretežni del ali celo celotne prihodke ustvarja s poslovanjem s povezanimi osebami, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih odhodkov,

3) odvisnost kupca – povezane osebe, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov od dobavitelja – zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki se primeroma kaže tako, da kupec brez dobav blaga ali storitev s strani zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov ne bi imel podlage za opravljanje dejavnosti.

4) cene po katerih zavezanec zaračunava svoje blago in/ali storitve povezani osebi nimajo podlage v tržno primerljivih cenah,

5) na listinah v poslovanju med povezanimi osebami so dobave oziroma storitve pomanjkljivo opredeljene z vidika vsebine in/ali količine,

6) z izjemo računov, zavezanec ne razpolaga z drugimi verodostojnimi dokazili o dobavi blaga oziroma izvedbi storitve povezanih oseb (primeroma: pavšalno mesečno zaračunane storitve povezane osebe).”

Furs bo spoštovanje zakonskih določb preverjala v postopkih davčnega nadzora.

Če menite, da ne izpolnjujete novih zakonskih pogojev za ohranitev obdavčitve z normiranimi stroški, vam ponujamo strokovno pomoč in nasvet. Pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

Dodaj odgovor