Materialno statusno preoblikovanje družb

 
Obstaja veliko razlogov za materialno statusno preoblikovanje družb. Poslovanje družb je dinamično in hitro; za uresničitev različnih podjetniških priložnosti je včasih potrebno korenito poseči v organizacijsko in lastniško strukturo, kar lahko storimo tako, da družbo razdelimo ali pa združimo z drugo družbo.

 

I. Združitev

 

a) Spojitev

V postopku spojitve se celotno premoženje dveh ali več družb prenese na novo družbo, ustanovljeno v ta namen. Spojitev se najbolj pogosto uporablja takrat, ko želita dve (ali več) družbi opraviti združitev, pri čemer nastopata enakovredno.

 

b) Pripojitev

Pripojitev pomeni, da se premoženja ene (ali večih) družb prenese na drugo družbo. Pripojitev je najpogosteje posledica uspešno zaključenega prevzema. Prevzemnik doseže večinsko  lastništvo prevzete družbe in jo nato v drugem koraku pripoji.

Pripojitev je lahko tudi posledica odločitve matične družbe, da bo poslovanje hčerinske (ali večih) družb organizirala v okviru  matične družbe.

 

II. Delitev

 

a) Razdelitev

Razdelitev je antipod spojitve. Z razdelitvijo družba preneha, njeno premoženje pa se razdeli na druge družbe.

Pri razdelitvi z ustanovitvijo novih družb se premoženje razdeli na družbe, ki so ustanovljene zaradi razdelitve.

Pri razdelitvi s prevzemom pa se premoženje razdeli na družbe, ki že obstajajo in prevzamejo premoženje.

 

b) Oddelitev

Tako kot je razdelitev antipod spojitvi, je tudi oddelitev nasprotje pripojitve. V postopku oddelitve se premoženje družbe prenese na novo družbo (ali več družb), pri čemer družba ne preneha.

Pri oddelitvi z ustanovitvijo novih družb premoženje prevzame družba (ali več družb), nastalih v ta namen, torej v postopku oddelitve.

Pri oddelitvi s prevzemom pa premoženje prevzame ena že obstoječa družbe (ali več družb).

 

c) Izčlenitev

Pri izčlenitvi pa gre za poseben postopek delitve, v katerem družba del svojega premoženja prenese na novo ali obstoječo družbo, pri čemer lastništvo ohrani družba, ki premoženje prenaša.

 

Naj za konec še zapišemo, da je možno tudi podjetnikovo podjetje preoblikovati v družbo, o čemer smo že pisali. Prav tako poznamo še formalne spremembe pravnoorganizacijske oblike družb, na primer družbo o z omejeno odgovornostjo preblikujemo v delniško družbo ali obratno. V teh primerih gre za formalna(ne pa materialna) statusna preoblikovanja.

 

Za več informacij nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si. Pri reševanju preprostih vprašanj vam bomo ponudili naše cenovno ugodne svetovalne storitve

Dodaj odgovor