Zvišanje stopenj DDV od 1.7.2013

Državni zbor je uzakonil povišanje stopenj DDV. Nove stopnje pričnejo veljati 1.7.2013. Novost ureja 60.a člen ZIPRS1314-A, ki se glasi:

»60.a člen

(stopnji davka na dodano vrednost)

(1) Ne glede na prvi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) se, od vključno 1. julija 2013 dalje, davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1.

(2) Ne glede na drugi odstavek 41. člena ZDDV-1 se, od vključno 1. julija 2013 dalje, DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove po ZDDV-1.

(3) Za opravljen del dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. julijem 2013, preostali del pa po tem datumu, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo blaga ali storitev po stopnjah DDV, določenih s tem zakonom. Ne glede na prejšnji stavek pa davčni zavezanec lahko na dan 30. junija 2013 od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013.

(4) Davčni zavezanec, ki pred 1. julijem 2013 prejme celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013.

(5) Davčni zavezanec, ki pred 1. julijem 2013 prejme delno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. julija 2013 dalje.

(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi v zvezi z zneski izvršenih predplačil za dobave blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni obračunati prejemniki kot plačniki DDV.«

 

Kot je  razvidno iz zgornjega izsečka so novosti naslednje:

a) splošna stopnja DDV bo znašala 22%;

b) znižana stopnja DDV bo znašala 9,5%;

c) prodajalci LAHKO dobave, ki 30.6. še ne bodo zaključene, zaračunajo delno (po starih stopnjah), tovrstne račune morajo izdati do 20.7.2013;

č) če prodalci možnosti iz prejšnje točke ne izkoristijo, zaračunajo dobave po novih stopnjah;

d) prejemniki predplačil, prejetih V CELOTI do 30.6., ob dobavi blaga ali storitev zaračunajo DDV po starih stopnjah;

e) prejemniki predplačil, prejetih DELNO do 30.6., ob dobavi blaga ali storitev zaračunajo del dobav (plačan) po starih, del pa po novih stopnjah.

 

Več informacij je na voljo našim pogodbenim strankam, v nadaljnje branje priporočamo še pojasnilo Durs.

Dodaj odgovor