Prenos dejavnosti podjetnika na družbo

 

Ko se podjetnik odloči, da bo svojo dejavnost nadaljeval v obliki gospodarske družbe, ima dve možnosti:

1. Ustanovi družbo ter od svojega podjetja (s.p.) kupi sredstva in prenese posle (pogodbe) s poslovnimi partnerji. Tak prenos je sorazmerno preprost, še posebej, če gre za dejavnost, ki vsebinsko to omogoča. Tak prenos so podjetniki uporabljali do sprejetja zakonodaje, ki omogoča tudi bolj elegantno statusno preoblikovanje.

2. Podjetje statusno preoblikuje v družbo, o čemer pišemo v nadaljevanju.

 

Statusno preoblikovanje je možno izvesti za:

- celotno dejavnost podjetnika ali

- za del dejavnosti podjetnika (kar je bilo z zakonodajo dolgo časa pomanjkljivo urejeno).

 

Zakaj bi se podjetnik sploh odločil, da izvede statusno preoblikovanje? Najpomembnejši so vsebinski razlogi, na primer:

- vključitev novih lastnikov;

- ločitev upravljanja od lastništva;

- prenos na več družinskih članov;

- omejitev osebne odgovornosti do višine vložka (d.o.o.) namesto neomejene odgovornosti (pri s.p.);

- priprava na možno prodajo podjetja v prihodnosti.

 

K odločitvi za preoblikovanje v družbo pa podjetnika lahko vodijo tudi davčni razlogi: ustrezno pripravljeno in priglašeno preoblikovanje podjetnikovega podjetja v družbo je davčno nevtralno: to pomeni, da iz tega naslova niti podjetnik niti družba ne plačata nobenih davkov. Za nevtralnost davčne obravnave pa je treba izpolnjevati  nekaj pogojev iz Zakona o dohodnini:

- družba mora biti rezidentka Slovenije;

- družba mora vrednotiti sredstva obveznosti ter pripravljati nekatere računovodske obračune tako, kot da do preoblikovanja ne bi prišlo (torej enako kot pri podjetniku);

- podjetnik 36 mesecev od preoblikovanja ne sme odtujiti poslovnega deleža v družbi.

 

Naj za konec omenimo še, da je možno tudi preoblikovanje družbe v samostojnega podjetnika (postopek izčlenitve po statusnem pravu). Zaradi izredno ugodne obdavčitve majhnih samostojnih podjetnikov, ki velja od začetka leta 2012, bo ta postopek morda postal bolj aktualen.

 

Vse potrebno za statusno preoblikovanje podjetnika v družbo (ali obratno) vam lahko pripravimo tudi mi; pokličite nas na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si in pripravili vam bomo konkurenčno ponudbo.

 

Davek od dobička in normirani stroški

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb vsako leto izračunajo davčno osnovo na podlagi ustvarjenih prihodkov in odhodkov, pri čemer upoštevajo določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Ministrstvo za finance je objavilo predlog spremembe ZDDPO-2, po katerem naj bi nekaterim zavezancem omogočili ugotavljanje davčne osnove po t.i. sistemu normiranih odhodkov. Bistvene značilnosti predloga so:

– prihodki podjetja ne presegajo 50.000 EUR letno;

– ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je potrebno priglasiti;

– ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je omogočeno tudi novim podjetjem;

– normirani odhodki znašajo 60% davčno priznanih prihodkov.

Predlog ne spreminja davčnih stopenj, torej v letu 2013 ostaja davčna stopnja 17%, v letu 2014 16% in v letih od 2015 naprej 15%.

Poglemo hipotetičen primer:

—-

Družba Pavšalist d.o.o. je v letu 2012 ustvarila za 45.000 EUR prihodkov in 25.000 EUR odhodkov. Za leto 2013 je priglasila ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov. V letu 2013 bo prav tako ustvarila za 45.000 EUR prihodkov in 25.000 EUR odhodkov. Kolikšen je (bo) davek od dobička v obeh letih?

Izračun za leto 2012: Davčna osnova = 45.000 – 25.000 = 20.000 EUR. Davek = 20.000 * 0,18 = 3.600 EUR.

Izračun za leto 2013: Davčna osnova = 45.000 * 0,4 = 18.000 EUR. Davek = 18.000 * 0,17 = 3.260 EUR.

Davek se je v našem primeru nekoliko znižal, kar je posledica dveh učinkov:

- nižje davčne stopnje in

- nižje davčne osnove v letu 2013 zaradi višjih odhodkov v sistemu normiranih odhodkov.

—-

Če bo nova zakonodaja sprejeta, o čemer ne dvomimo, bo v obdavčitev gospodarskih družb prinesla popolno novost, ki je do zdaj niso bile deležne. Ministrstvo za finance predvideva, da bo nov (opcijski) sistem obdavčitve ugodnejši za 1.000 zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb.

Družbam, ki predvidevajo, da bodo ustvarjale manj kot 50.000 EUR prihodkov, svetujemo, da se o vstopu v sistem normiranih odhodkov odločijo na podlagi:

– višine odhodkov (stroškov),

– dejstva, ali so zavezane za DDV ali ne,

– vpliva na višino prispevkov poslovodnih oseb.

S konkretnimi nasveti vam znamo pomagati tudi mi. Pokličite nas na 08 2055 950 ali nam pišite.

Izplačilo dobička družbeniku d.o.o. – spremembe davčne obremenitve

Davčna obremenitev dobička in izplačila dobička lastniku d.o.o. se je v letu 2012 spremenila. Davčno breme določata:

– stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (o tem smo že pisali) in

– stopnja akontacije dohodnine (glejte točko 1 pri davčnih novostih iz Zakona za uravnoteženje javnih financ).

 

Poglejmo izračun v tabeli (denarni zneski so v EUR):

Postavka Zap. št. Formula 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dobiček pred davkom 1   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Stopnja davka od dobička 2   20 18 17 16 15 15
Davek od dobička 3 3 = 1*2/100 2.000 1.800 1.700 1.600 1.500 1.500
Čisti dobiček 4 4 = 1 – 3 8.000 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500
                 
Osnova za dohodnino 5 5 = 4 8.000 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500
Stopnja dohodnine 6   20 20 25 25 25 25
Dohodnina 7 7 = 5*6/100 1.600 1.640 2.075 2.100 2.125 2.125
Neto izplačilo lastniku 8 8 = 5 – 7 6.400 6.560 6.225 6.300 6.375 6.375
                 
Skupno davčno breme v % 9 9 = (7+3)/1*100 36,00 34,40 37,75 37,00 36,25 36,25

 

Skupno davčno breme je v letu 2011 znašalo 36%. Tolikšne dajatve bi morala skupaj plačati družba in njen lastnik, če bi bil izplačan ves ustvarjeni dobiček.

 

V letu 2012 se davčno breme zniža na 34,4%, kar je posledica nižje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Zakonodajalec je z Zakonom za uravnoteženje javnih financ za izplačila dobička, prejetega ali doseženega od 1.1.2013 naprej, predpisal 25% stopnja akontacije dohodnine. Zato se v letu 2012 skupna davčna obremenitev zviša na 37,75% in se nato do leta 2015 zniža na 36,25%, kar je spet posledica postopnega zniževanja davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Spremembe so pomembne pri odločanju o izplačilu dobička, še zlasti, če lahko družba izvede izplačilo v letu 2012. Prikaz v zgornji tabeli je poenostavljen, zato lastnikom svetujemo, da se pred odločitvijo posvetujejo s strokovnjakom. Če nas pokličete na 08 2055 950, vam bomo z veseljem pomagali pri odločitvi. Tako, da bo vaše davčno breme optimalno.

Nižja stopnja davka od dobička

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je do zadnje novele ZDDPO-2 znašala 20%.

 

Po novem se stopnja zniža na 15%, prehodno obdobje pa je naslednje:

– v letu 2012 znaša stopnja 18%,

– v letu 2013 znaša stopnja 17%,

– v letu 2014 znaša stopnja 16% in

– v letu 2015 in v vseh naslednjih letih (upajmo) znaša stopnja davka 15%.

 

Na podlagi 370. člena Zakona o davčnem postopku se tekoče akontacije znižajo tako, da se izračunajo po veljavni davčni stopnji, ki v letu 2012 znaša 18%.

Durs je 10.5.2012 objavila pojasnilo o uporabi davčne stopnje pri izračunu akontacij za leto 2012. Na podlagi tega pojasnila se pri izračunu akontacij v letu 2012 uporablja stara, 20% davčna stopnja.

Višje olajšave za investiranje

Spremembe Zakona o dohodnini so zasebnikom (samostojnim podjetnikom) prinesle naslednje ugodnosti:

1. Olajšava za investiranje se zviša na 40% (prej 30%). Sprememba velja tudi za kmete.

2. Olajšava za vlaganje v raziskovanje in razvoj se poviša na 100% (prej 40%). Regijska olajšava za vlaganja se odpravi. Še ne izkoriščene olajšave se lahko uveljavljajo do poteka rokov iz stare ureditve.

3. Splošna olajšava za investiranje (točka 1 zgoraj) se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskovanje in razvoj (točka 2 zgoraj).

4. Pri investiranju v tuja opredmetena osnovna sredstva se olajšava prizna, če gre za stvarne pravice na nepremičninah in druge podobne pravice.

5. Proizvodnja vina in oljčnega olja ostajata kmetijski dejavnosti do 29.6.2013.

 

Spremembe veljajo že za leto 2012, prav tako je pri izračunu akontacije dohodnine za leto 2012 možno upoštevati nove olajšave. Na ta način si lahko zasebniki višino akontacije znižajo.

 

Tudi za pravne osebe so spremembe podobne:

1. Olajšava za investiranje se zviša na 40% (prej 30%).

2. Odpravi se meja osnove za uveljavljanje olajšave, ki je prej znašala 30.000 EUR.

3. Olajšava za vlaganje v raziskovanje in razvoj se poviša na 100% (prej 40%). Regijska olajšava za vlaganja se odpravi. Še ne izkoriščene olajšave se lahko uveljavljajo do poteka rokov iz stare ureditve.

4. Splošna olajšava za investiranje se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskovanje in razvoj.

5. Pri investiranju v tuja opredmetena osnovna sredstva se olajšava prizna, če gre za stvarne pravice na nepremičninah in druge podobne pravice.

 

Spremembe tudi za pravne osebe veljajo že za leto 2012.

Davčna olajšava za nakup tovornih vozil in avtobusov

V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je možno  uveljavljati davčne olajšave za osebne avtomobile na hibridni ali električni pogon, avtobuse na hibridni ali električni pogon in tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

 

Državni zbor je podaljšal možnost uveljavljanja olajšav tudi za avtobuse, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO IV, in tovorna motorna vozila, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V, od vključno leta 2011 do vključno leta 2013.

 

Enako lahko olajšavo uveljavljajo tudi zasebniki, ki so obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini.

 

Ker sta spremembi pričeli veljati 31.3.2012, je možno davčni obračun popraviti, in sicer do 30.4.2012.

Davčna obremenitev pri izplačilu dobička

Kolikšna je davčna obremenitev izplačila dobička pri d.o.o.-ju za lastnika – fizično osebo?

Vprašanje:

Družba z omejeno odgovornostjo je v letu 2010 ustvarila 100.000 EUR dobička. Od dobička je plačala 20.000 EUR davka od dohodkov pravnih oseb. Lastniki družbe so fizične osebe in si želijo celotni čisti dobiček v višini 80.000 EUR izplačati. Kolikšna je davčna obremenitev izplačila?

 

Odgovor:

Ustvarjeni dobiček je bil že pri družbi obdavčen po 20% davčni stopnji – družba je plačala 20.000 EUR davka.

Od izplačila v višini 80.000 EUR mora družba plačati še fiksno akontacijo dohodnine v znesku 16.000 EUR (20% od osnove v višini 80.000 EUR). Znesek dohodnine je dokončen.

Skupna davčna obremenitev družbe in lastnikov je torej 20.000 + 16.000 = 36.000 EUR oziroma 36% od ustvarjenega bruto dobička.

Poiščite nas v storitvi Google+